Angela Kosta përkthen në dygjuhësh poetin bengalez Hasan Nashid


Sot sjellim për lexuesit në Gazetën Destinacioni në dygjuhësh: shqip – italisht vargjet e poetit bengalez Hasan Nashid.

Hasan Nashid (Md. Hasan Ali) lindi më 15 gusht 1991 në rrethin Sherpur (Bangladesh). Deri tani ai ka botuar 12 libra të cilat janë: “Bhalobasar Proticchabi”, “You Can Rich”, “The Gianttess”, ‘
“The Green School”, “My Father is My Story”, “The Mustard Flower” etj… Librat e tij përmbajnë tregime, ese dhe poezi. Kohët e fundit, eseja e tij “Communal” u botua në librin mësimor “Business & Love” të Programit të Studimit të Edukimit në Gjuhën Angleze, Fakulteti i Gjuhës dhe Letërsisë, në Universitetin Negeri Makassar (Indonezi), në një shkrim kërkimor nga PNGB, University of Dibrugarh (Indi), Universiteti i Maltës dhe Universiteti nga Jadavpur (Indi). Nashid ka gjithashtu disa koleksione esesh dhe poezish të sapo krijuara, të përzgjedhura gati për botim. Çmimet e tij poetike përfshijnë “Golden Eagle Award 2023″ nga Mil Mentes Pro Mexico International, Meksikë”, “Anushilan Award for Poetry” (2016), “Shishu – Kishor Phulkali” (2008), “Jhal Award for Poetry” (2016), dhe njohuri gjuhësore nga Universiteti Chittagong për zbulimin e mënyrës së komunikimit nëpërmjet gjuhës së kafshëve (2023). Në rrugêtimin e tij letrar, janë edhe 20 Çmime për prezantimin e hulumtimeve në vende të ndryshme. Nashid udhëton vazhdimisht, si në nivel kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar, për koleksione poezish dhe kërkime të reja letrare. Aktualisht ai është Drejtor Kërkimor i Fondacionit të Zhvillimit të Pafavorizuar të Qëndrueshëm (SDDF). Gjithashtu, ndërkohë Nashid po punon për të krijuar një universitet për qytetarët e zonës ku jeton. Përveç kryerjes së hulumtimeve për doktoraturën e tij, që nga viti 2016, Nashid punon edhe si redaktor i revistës “Masik Bhor”, SDDF JOURNAL dhe që nga viti 2023 është  bashkë – redaktor i Revistës The Pen Magazine e drejtuar Nga Dr. Eva Lianou Petropoulou (Greqi). Hasan Nashid është autor i vlerësuar në shumë çmime. Ai shkruan trillime krimi dhe fiction, thriller, mistere, fantazi, tregime perëndimore dhe romanca. Në kohën e lirë, ai u dedikohet dhe shkruan tregime, poezi, artikuj, ese, libra për fëmijë, ditarë dhe libra frymëzues me vizatime.

GRABITQARËT

Plot me hajdutë është qyteti
Na mbetet për të parë cili do të jetë fundi?
Si shiten flamujt?
Kur do të zhduken grabitqarët?

Monitorimi satelitor
Bangabandhu-1 në një vend tjetër
Askush nuk ka guximin pyetje të bëjë
Pse ky vend ka qeverisje kaq të keqe?

Në shkallën e artë në shtëpinë e shkatërruar
Ky tiran stomakon po i shkelmon
Ku njerëzit nga homoseksualiteti dehen
Të shohim për sa kohë do të zgjasë…

ZOGU I ËNDRRAVE

Ti je bebëza e syve të mi
Yjet në natën e errët
Ti je hënxa e natës së ndriçuar nga hëna.
Çorientim marramendës!

Ti je zogu im i lulëzuar.
Hark dashurie
Si në shtegun e fshatit
Altaranga që përvëlon!

Flutura shumëngjyrëshe,
Esenca dhe vajra 
Ti je lumi im i jetës.
Ëndrra e Diwalit.

Oggi portiamo ai lettori di Gazeta Destinacioni in bilingue: italo – inglese i versi del poeta bengalese Hasan Nashid.

Hasan Nashid (Md. Hasan Ali) è nato il 15 agosto 1991 nel distretto di Sherpur in Bangladesh. Lui ha pubblicato 12 libri tra cui:  “Bhalobasar Proticchabi”, “You Can Rich”, “The Gianttess”, “The Green School”, “My Father is My Story”, “The Mustard Flower” ecc. I suoi libri contengono racconti, saggi e poesie. Recentemente, il suo scritto “Communal” è stato pubblicato nel libro di testo “Business & Love” del Programma di Studio per l’Educazione alla Lingua Inglese, Facoltà di Lingua e Letteratura, all’Università Negeri Makassar (Indonesia), in un documento di ricerca del PNGB, Università di Dibrugarh (India), Università di Malta e, Università di Jadavpur (India). Nashid ha anche diverse raccolte di saggi e poesie nuove selezionate pronte per la pubblicazione. I suoi premi per la poesia includono il “Golden Eagle Award 2023″ di Mil Mentes Pro Mexico International, Messico” “Anushilan Award for Poetry” (2016), “Shishu – Kishor Phulkali”, (2008), “Jhal Award for Poetry” (2016), e un riconoscimento linguistico dall’Università di Chittagong per la sua scoperta dei modelli di linguaggio degli animali (2023). Nelle sue ricerche ci sono anche 20 Premi per la presentazione della ricerca in diversi paesi. Nashid viaggia molto, sia a livello nazionale che internazionale, per raccolte di poesie e ricerche. Attualmente ricopre il ruolo di Direttore di ricerca della Sustainable Disadvantaged Development Foundation (SDDF). Inoltre Nashid sta lavorando per creare un’università per i cittadini della sua zona. Oltre a svolgere attività di ricerca per il dottorato, dal 2016 lavora anche come redattore della rivista “Masik Bhor”, SDDF JOURNAL e dal 2023 come co – editore di The Pen Magazine By Dr. Eva Lianou Petropoulou (Grecia). Hasan Nashid è un autore pluripremiato. L’autore scrive narrativa e saggistica di cronaca nera, thriller, mistero, fantasy, storica, western e romance. Nel tempo libero scrive racconti, poesie, articoli, saggi, libri per bambini, diari e libri stimolanti con disegni.

AVVOLTOI

Pieno di ladri è il paese
Resta solo vedendo la fine.
Come si vendono le bandiere?
Quando spariranno gli avvoltoi?

Monitoraggio via satellite
Bangabandhu-1 su un altro sito
Nessuno ha il coraggio di fare domande
Perché questo paese ha un malgoverno?

Sulla scala d’oro nella casa distrutta
Questo tiranno a calci prende lo stomaco
Come le persone ubriache di omosessualità
Vediamo quanto dura…

L’UCCELLO DEI SOGNI

Tu sei la pupilla dei miei occhi
Le stelle nella notte buia.
Tu sei la luna della notte
illuminata dalla luna.
Leggero disorientamento!

Tu sei il mio uccello fiorito.
Arco d’Amore
Come sul sentiero del villaggio
Altaranga bollente!

Farfalle colorate,
Essenze e Oli
Tu sei il mio fiume di vita.
Sogno Diwali.

Përgatiti dhe përktheu Angela Kosta Akademike, shkrimtare, poete, eseiste, kritike letrare, redaktore, promovuese, gazetare

Preparato e tradotto in italiano da Angela Kosta scrittrice, poetessa, saggista, critica letteraria, redattrice, traduttrice, giornalista