Kundërshtitë e pushtetit serbo-sllav të Komunës së Vitisë në themelimin e Nëndegës së LDK-së në Pozheran-Fadil Ramiqi


Shkruan: Fadil Ramiqi

Pas themelimit të LDK-së më 23 dhjetor të vitit 1989, për popullin shqiptar në Kosovë fillojë një jetë me aktivitete të ngjeshura politike. Me të madhe filluan kërkesat për anëtarësim në këtë parti të cilën populli e konsideronte si të vetmën shpresë për shpëtim nga okupatori serbo-sllav. Në tërë qendrat komunale dhe në fshatrat e Kosovës filluan të formoheshin degët dhe nëndegët e LDK-së.

Në Pozheran nëndega e LDK-së është themeluar me 17 mars të vitit 1990. Iniciator për themelimin e nëndegës së Pozheranit ishin dy profesorë të shkollës së mesme në Pozheran:
Fadil Ramiqi dhe Shemsi Zuka.
Fillimisht u kërkua nga kryetari i LSPPJ (Lidhjes Socialiste të Popullit Pumues të Jugosllavisë) në Pozheran të asaj kohe kryetari i së cilës ishte, profesori Xhavit Alidema, mësimdhënës në shkollën e mesme në Pozheran.
Me Xhavitin ishim në bashkëpunim për ta shëndërruar LSPPJ në LDK.
Qëllimi ishte që në praninë e organeve të ish-pushtetit serbo-sllav të themelohet LDK-ja, ku, pas dy thirrjeve të njëpasnjëshme, në të tretën thirrje në mbrëmjen e 17 marsit 1990 erdhën strukturat komunale të ish-pushtet të kaluar… Kryetari i komunës së Vitisë ende në ish strukturat që dirigjoheshin nga Beogradi, Refik Ahmeti (Beguncë), Sreten Gjorgjeviqi (Viti) kryetar i Lidhjes Socialiste të Komunës së Vitisë, kryeshefi i policisë, Hamzë Shefkiu (Buzovik).
Mbledhja u hap nga kryetari i LSPP në Pozheran, Xhavit Alidema, ku pikë e parë e rendit të ditës ishte: Analiza e Situatës Politike, por para se të fillohet me pikën e parë të rendit të ditës, u kërkua që të mbahet një minut heshtje për viktimat e protestave.
Të gjithë të pranishmit u ngritën në këmbë për t’i nderuar viktimat, i hutuar u ngritë në këmbë edhe Sreten Gjorgjeviqi, por së shpejti i‘u kujtua se fjala është për viktimat që i kishte shkaktuar milicia serbo-sllave, parandaj, ai në ulje e sipër, së bashku me kryetarin e komunës Refikun dhe kryeshefin e milicisë Hamzën, thotë: „Shto je to, shto je to, toje provokacia, ja neprifatam, ja neprifatam“, dmthë: Çka është kjo, çka është kjo, ky është provokim, nuk e pranojë, nuk e pranojë. Pas minutit të heshtjes fillojë edhe debati i cili ishte me tone të nxehta, duke shprehur shumë revoltë dhe pakënaqësi nga ana e qytetarëve. Ishin caktuar njerëzit dhe ishin përgatitur se çka të flasin. Së fundi pasi u shterrën debatet, proçesmbajtësi, Shemsi Zuka, i kishte përgatitur, në bazë të diskutimeve, shtatë konkluzione, ku konkluzioni i fundit ishte:
„Shkëputemi nga Lidhja Socialiste dhe i bashkohemi LDK-së në krye me Dr. Ibrahim Rugovën, ku, pas këtij veprimi pasuan duartrokitjet.
Strukturat komunale të ish-pushtetit që ishin prezent, Refik Ahmeti, Sreten Gjorgjeviqi dhe Hamzë Shefkiu u ngritën në këmbë, dhe të revoltuar, në mënyrë demonstrative lëshuan mbledhjen, në të dalur përjashta kryeshefi i policisë; Hamzë Shefkiu, i revoltuar, iu drejtua masës me fjalët: Keni për ta parë, disa nga ju keni për t’u gërvallë, siç janë gërvallur edhe shumë të tjerë para jush. Pasaj, mbledhja vazhdojë duke e hedhur në votim propozim konkluzionin për themelimin e nëndegës së LDK-së në Pozheran.
Propozimkonkluza u pranua nga të gjithë në mënyrë unanime me aklamacion.
U propozua që të formohet „Këshilli Koordinues“ i nëndegës së LDK-së në Pozheran, në të cilën u dhanë propozimet që „Këshilli“ të përbëhej nga përsonat: Fadil Ramiqi kryetar, Shemsi Zuka nënkryetar, Menteres Halabaku anëtar, Sami Salihu anëtar, Rexhep Maksuti anëtar dhe Emin Berjani anëtar.
Pas dy ditësh kryetari i “Këshillit”, Fadil Ramiqi thirri një takim me përfaqësim nga lagjet me qëllim që „Këshilli“ të ketë përfaqësim nga të gjitha lagjet e fshatit.
„Këshilli“ u zgjerua edhe me dy anëtarë të rinj të lagjeve Alidemaj, dhe lagjës Piraj, me Shenasi Shaqirin dhe Peshir Pirajn. Në këtë takim u dha propozimi nga Rexhep Maksuti që me „Këshillin“ të udhëheq Shenasi Shaqiri, me arsyetimin se Shenasiu kishte përvojë udhëheqje, i cili kishte qenë pjesë e organeve të mëparshme në nivel fshati, komune dhe organizatës në të cilën ai kishte punuar. „Këshilli“ tani ishte në këtë përbërje: Shenasi Shaqiri kryetar, Fadil Ramiqi nënkryetar, Shemsi Zuka sekretar, Sami Salihu anëtar, Rexhep Maksuti anëtar, Emin Berjani anëtar, Menteres Halabaku anëtar dhe Beshir Pira anëtar.
Ky „Këshill“ kishte mandat deri në mbajtjen e një kuvendi zgjedhor. Kuvendi u mbajt në lokalet e shkollës së mesme në Pozheran kah fundi i prillit të vitit 1990 që përbëhej prej 45 delegatëve, në të cilën „Këshilli mori vendim që kryesia të përbëhej prej 15 anëtarëve. Kryetari, nënkryetari dhe sekretari të zgjidhen me shumicë të votave nga kuvendi, në bazë të votimit doli kjo përbërje: Fadil Ramiqi kryetar, Shemsi Zuka nënkryetar, Ibrahim Kurteshi sekretar, Avdullah Hoxha anëtar, Sadik Zuka anëtar, Shenasi Shaqiri anëtar, Menteres Halabaku anëtar, Feriz Pira anëtar, Musa Demiri anëtar, Sami Salihu anëtar, Kadri Salihu anëtar, Xhevat Qerimi anëtar, Beshir Pira anëtar, Shaip Terziu anëtar, Kemajl Selimi si dhe Kujtim Alidema kryetar i Forumit Rinor. Kryesia mori barrën e të gjitha aktiviteteve të jetës shoqroro-politike të pushtetit paralel kundër pushtetit okupatorit, që t’i përmbushë kërkesat dhe nevojat e popullit…