Life(Jeta)-Jasna Gugić


Jasna Gugić

LIFE
This life is
soaked with tears
and the words are too small
to pronounce
all life in an instant
and my love
hidden in the corners of solitude.
This life is
soaked with tears
and the pain of the past
is stronger
than the impending ecstasy
in the kiss of the night
and my escape is stronger
than the strength of your will.
This life is
soaked with tears
and the joy gets crushed
by the sorrow of the
desperate and disbelief in a
new longing.
This life is
soaked with tears
but today there is a smile
in my eyes
so don’t walk away
from my smile .
Don’t let the grief
to put out these embers
at least sometimes
when I forget
that this life is soaked with tears.

All Rights Reserved ©Jasna Gugić

Artwork © Carl Scharwath

JETA

Kjo është jeta
e lagur me lot
dhe fjalët janë shumë të pakta
le ta tregojmë gjithë jetën në një çast
dhe dashurinë time fshehur në cepat e vetmisë. Kjo është jeta
e lagur me lot dhe dhimbjen e së kaluarës
ajo është më e fortë
nga vrapimi i ardhshëm
në puthjen e natës
dhe ikja ime është më e fortë
nga forca e vullnetit tim.
Kjo është jeta
e lagur me lot
nga gëzimi i pakët
hidhërimi i të dëshpëruarve
dhe mosbesimi i ndonjë malli të ri.
Kjo është jeta
e lagur me lot
por sot është një buzëqeshje në sytë e mi.
Mos shko larg buzëqeshjeve të mia
mos më jep pikëllim për ta shuar këtë zjarr
të paktën ndonjëherë
kur harroj se kjo jetë është e lagur me lot.

Jasna Gugić
Përkthimi © Angela Kosta

Jasna Gugić was born in Vinkovci, Croatia. She is the vice-president for public relations of the Society of World Artists and Writers SAPS; Global Literacy and Culture Ambassador for Indonesia Global Writers Asih Sasami, P.L.O.T.S (USA), Creative Magazine Ambassador for Croatia; and a member of Angeena International, a non-profit organization for peace, humanity, literature, poetry and culture. She is also the co-editor of the anthology Compassion – Save the World, which includes 130 poets from all over the world. Jasna is the winner of many international awards for poetry and literature, and her works have been translated into several foreign languages. Her poems have been published in magazines in: USA, Spain, Greece, Italy, Russia, India, Syria, Denmark, Brazil, Croatia, Mexico, Bangladesh, Serbia, Albania, Nigeria, Belgium, China, Chile, Nepal, Pakistan, Korea, Germany, Turkey, etc…

…..

Jasna Gugić ka lindur në Vinkovci të Kroacisë. Ajo është Nënkryetare për Marrëdhëniet me publikun e Shoqatës së Artistëve dhe Shkrimtarëve të Botës SAPS; Ambasadori Global i Alfabetizmit dhe Kulturës për Shkrimtarët Global të Indonezisë Asih Sasami, P.L.O.T.S (USA), Ambasadore e Revistës Kreative për Kroacinë; dhe Anëtare e Angeena International, Organizatë jofitimprurëse për paqen, njerëzimin, letërsinë, poezinë dhe kulturën. Ajo është gjithashtu bashkëredaktore e antologjisë, Compassion – Save the World, me poezi ku marrin pjesë 130 poetë nga e gjithë bota. Jasna është fituese e shumë çmimeve ndërkombëtare në poezi dhe letërsi dhe veprat e saj janë përkthyer në disa gjuhë të huaja. Poezitë e saj janë botuar nëpër revista si në: SHBA, Spanjë, Greqi, Itali, Rusi, Indi, Siri, Danimarkë, Brazil, Kroaci, Meksikë, Bangladesh, Serbi, Shqipëri, Nigeri, Belgjikë, Kinë, Kili, Nepal, Pakistan, Kore, Gjermani, Turqi, etjer.