Lirie Aliu:Anëtare SHSHK “R.M.” VITI


Lirie Aliu Anëtare SHSHK “R.M.” VITI

Profili

Individ shumë i motivuar me përvojë pune ne UN, OJQ-të Ndërkombëtare dhe Qeverinë lokale (Komunë) dhe mësimdhënie. Unë jam e përgatitur ideologjikisht për të punuar në një mes multietnik. Vlerat e mia kryesore janë këto, por assesi të limituara, sikurse janë integriteti, profesionalizmi dhe respektimi i diversitetit.

Pikat e forta dhe kompetencat përfshijnë komunikimin e mirë, punën ekipore, planifikimin dhe organizimin, përgjegjësinë , kreativitetin, të informuarit teknologjik dhe mësimit të vazhdueshëm.

Ditëlindja: 08 Nëntor, 1972

Vendlindja: Gjilan-Republika e Kosovës

Statusi: E martuar, një fëmijë

Kombësia: Shqiptare

Zhanri: Shkrimtare

Adresa Rruga “Agim Ramadani” Pn. Viti

Anëtare SHSHK “R.M.” VITI 15.02.2022

Edukimi

Universiteti i Evropës Juglindore/UEJL –Doktoraturë ne Fakultetin e Shkencave Sociale Bashkëkohore– Maqedonia e Veriut me Disertacion

“ Etika ne Media Sociale:Rasti i Kosoves” (Nota 9.😎

Fakulteti Filologjik USHT/Maqedonia e Veriut- Magjistër i Diplomuar ne gjuhe dhe letërsi anglezeme temen

“ Analize krahasuese e metaforave politike ne titujt e gazetave ne shqip dhe anglisht” (9.7)

Fakulteti Filologjik– Universiteti Shtetëror i Tetovës – Maqedonia e Veriut

Profesoreshe e diplomuar per gjuhe dhe letersi angleze (8.5)

Shkolla e Mesme “Zenel Hajdini”–Shkencat Natyrore-Matematikore, Gjilan

Aftësitë

Aftësitë gjuhësore dhe kompjuterike:

o Gjuhën e shkruar dhe në të folur (shqip amtare),

1. Anglisht dhe 2. Serbokroate.

Aftësi në të kuptuarit dhe të lexuarit të gjuhës

1. Maqedone dhe 2. Gjuhën Gjermane-bazike.

o Programet me softuer MS Office (Word, Excel, PPT, Publisher dhe Access elementar) mbi 20 vite në përdorim të përditshëm.

Historia e karrierës punuese

Kolegji Universitar “Universum” Tetor 2015- 2019

Ligjëruese e gjuhës angleze Ferizaj

Shkolla e mesme e ulët “Dëshmorët e Vitisë” Shtator 2009- ne vazhdimësi

Mësimdhënëse e gjuhës angleze Viti

Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë Mars 2008 – Tetor 2009

Asistent raportues për Viti dhe assistente administrate/DCA Kosovë-Gjilan- Hub

Misioni i Kombeve të bashkuara në Kosovë Shtator 2001 – Janar 2003

Ndihmëse Gjuhësore/DCA Komuna e Vitisë-Kosovë

Kuvendi Komunal Viti

Zyrtare në shërbimet profesionale- Zyra e KryetaritQershor 2006– Shkurt 2008

Zyrtare Komunale mbi Integrimet Evropiane Viti,Kosovë

Kuvendi Komunal Viti Janar 2003 – Qershor 2005

Zyrtare Komunale për Çështje Gjinore Viti, Kosovë

Mercy Corps International Korrik 2000 – shtator 2001

Udhëheqëse zyre Gjilan,Kosovë.

Organizata Ndërkombëtare për Migrim IOM & Iniciativa e Tranzicionit Në Kosovë KTI

Korrik 1999 – Korrik 2001

Admin –Nëpunëse komutatore-këshilltare Gjilan/Kosovë

LIBRAT E BOTUAR TË Dr.Lirie Aliu Viti

1. Botuesi:Lambert Academic Publishing-Book in Germany, Libri “Analize krahasuese e metaforave politike ne titujt e gazetave shqip dhe anglisht ” 2019

2. Libri hulumtues “Etika ne media sociale -Rasti i Kosoves” shtepia botuese “Beqir Musliu” 2021

Konferenca dhe publikime

1. Paper published in European Journal of Economics, Law and Social Sciences-Vol.1No,1, January 2019–Graz –Austria.: Topic “Ethics and “Red Lines” in Online Media in Kosovo” http://iipccl.org/…/uploads/2019/01/Pages-from-260-271.pdf

2. IKM -18th International Conference “The Power of Knowledge” in Agia Triada- Greece,held on26-29 September 2018-, Poster and Paper presented and published in Vol.26.1 at Knowledge-International Journal with Impact Factor: “The Opinion and Attitude of Young and Middle Aged Citizens about Online Media Broadcasters and Social Networks in Kosovo”.

http://eprints.ugd.edu.mk/…/Scientific%2026.1-pages-a…

3. The International Conference ‘Beginnings of Political Pluralism in Macedonia and Post-Communism’ held at SEEU – Skopje Campus from 12th -13th October 2018. Paper presentation and published in SEEU Review Journal: Topic: “Pritshmërite e Qytetarëve në Lidhje me Dialogun Kosovë -Serbi për Fazën Finale”

4. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare ne Përvjetorin e Dhjetë të Shtetësisë së Kosovës “Konsolidimi shtetit dhe sfidat eurointegruese: Prezantim dhe publikim më 15-16 shkurt,2018-“Women’s participation in the decision making: Comparative study between Vitia MA from Kosovo and Tearce MA from Macedonia” AAB-Prishtine

5. Konferenca e 7 të, Shkencore Rajonale nga ISDL, me temë: “Kosova, 10 vjet shtet – Sfidat dhe të arriturat në arsim, siguri, ekonomi dhe sundim të ligjit” me 8 qershor, Gjilan, Prezantim dhe publikim ne Revistën REFORMA Nr.6/2018, me temën “Politikat shtetërore për fëmijën e trete”.

6. 20th International Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, 29-31.03.2019, Vrnjacka Banja, Serbia, Presentation and Paper published.Topic: “Pertinent Use of Diaspora Remittance –Vitia Case”Pertinent Use of Diaspora Remittance –Vitia Case”

7. Third annual Ketnet Conference “Facing the future together”.Prishtinë-qershor, 2013- KETNET (Kosovo English Teachers Network and Ministry of Education)-

8. Pjesëmarrje në Konferencën e XI “ Strategy for Econic Development of Municipalities in Balkan Countries with Special Provisions the Observations,Challenges and Opportunities for the Development”,Ulqin, Mali i zi me tëmë si bashkëautore “ Taksa 100% ndaj Serbisë dhe presioni ndërkombëtar për Kosovën”4,5 Prill 2019.

http://ekonomskiinstitut.com/…/agjenda_konferenca_11.pdf

9. Independent.academia.edu –research paper“Brexit-Pasojat e Globalizimit apo frike nga humbja e identitetit”2016

10. Lambert Academic Publishing-Book in Germany, “Contrastive Analysis of English and Albanian Political Press Headline Metaphors” 2019

11. Good Governance and the Rule of Law in the Perspective of EU Integration, 1 st International Scientific Conference on Social and Legal Sciences 11 September 2019, SEEU Skopje Campus, North Macedonia. Topic: “Credible information as a prerequisite for the democratization of contemporary societies– Kosovo case”

12. Brexit-Pasojat e Globalizimit apo frike nga humbja e identitetit.doc https://independent.academia.edu/LAliu

13. 9th UBT ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON JOURNALISM, MEDIA, COMMUNICATION, 2020- Social Media Ethics in Kosovo -Presenter -Ph.D. -Lirie Aliu

14. Libri Hulumtues 2021- “Ettika ne media sociale-rasti i Kosoves”

Raportime, dokument e zyrtare, vlerësime dhe trajnime/seminare

1. Prishtinë-Prill,2007-Publikimi i raportimit në Institucionet e Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë-“Comprehensive report on the implementation of the standards in the Kosovo Municipalities-Vitia”

2. Viti-KK-Qershor,2007- Organizimi dhe përgatitja e takimit të Kryetarëve të Kosovës Lindore –(Mini konference-Buxheti, siguria dhe implementimi i standardeve të dhëna)

3. Viti-KK- Maj,2003- Nikoqire dhe moderatore e trajnimit për të drejtat e gruas.

4. Gjilan- “Mercy Corps International” MCI-31 gusht, 2001 –Certifikatë mirënjohjeje për kontributin e dhënë humanitar.

5. Prishtinë- 26 qershor, 2002-Ministria e Ekonomisë dhe Financave- Certifikatë për kontributin e dhënë në procesin e certifikimit buxhetor.

6. Prishtinë- 28 tetor,-2003- Workshop i organizuar nga Xavier University, USA “Sfidat dhe mundësitë në lidhje me barazinë gjinore”

7. Prishtinë-Geneve -10-12 qershor 2003- United Nations Institute for Training and Research (Unitar) Workshop me temën ”The special needs of women and children in Conflict”e akrediatuar nga UN- Michael Steiner –i dërguari special i sekretarit të përgjithshëm të KB në Kosovë.

8. Prishtinë-31 janar-2003- UNMIK-Office of Gender Affairs-Kursi orientues per Zyrtare komunale e Çështjeve Gjinore.

9. Prishtinë – 18 qershor, 2003–UNMIK- Genders statistics Training

10. Gjilan–17-18 Mars,2008- UNMIK- janë kryer me sukses trajnimet ”Basic Security in the field-staf safety, health and welfare”, “Advanced security in the field”.

11. Prishtinë -2007 –AUK institute “Business English” Training

12. Viti- maj, 2014- Drejtoria Komunale e Arsimit në Viti, ndanë “Mirënjohje për kontributin e dhënë në arsim”.

13. Prishtinë- Tetor, 2014- USAID & Ministria e Arsimit- Përfundimi me sukses i kursit ”Vlerësimi për Nxënie”

14. Trajnimi mbi “Dialogun social”– nen organizim tw MASHT-it she SBASHK—Nëntor 2018.

15. Kursi nga British council- Mësimdhënia e shekullit 21-2020

.

Nga sot 15.02.2022 Dr. Lirie Aliu është Anëtare e SHSHK « R.M. »VITISË

Sabit Alidema

 

About Post Author