Sadikur Rahman Rumen con i suoi versi in bilingue tradotti da Angela Kosta


Md. Sadikur Rahman Rumen ka lindur më 22 qershor 1977 në fshatin Jamalpur, në rajonin Jagannathpur, në rrethin e Sunamganj (Bangladesh). Ai është poet, shkrimtar, eseist, kritik letrar, gazetar dhe kryeredaktor i revistës “PEN CRAFT” në Bangladesh. Rumen ka botuar në: Drishti-Viti 2000, revistën mujore Muktadhara (2020). Gjithashtu ai ka marrë pjesë edhe në revistën letrare tre – mujore Alokit Daorai. Poezitë e tij u botuan në librin përkujtimor “Dhvani” të Konferencës Ndërkombëtare të Poetëve (2013), në vëllimin e 15-të (2023) të Revistës Wordsmith Editorial International dhe në Multi Art 8-9 vëllime të botuara nga Argjentina, me poezi dhe biografi të 50 poetëve nga vende të ndryshme të botës. Ai është gjithashtu redaktor në Biomemo Swadesh Mukh, (2021). Sadikur është i pranishëm edhe në botimet në Literature Review, Darpan (2020) dhe Shabdachasha, (2023). Për më tepër, një nga artikujt e tij kërkimor biografik u botua në Revistën Letrare Kërkimore “Laur”. Shumë nga poezitë e tij me autorë të tjerë janë botuar në: Jagran (2017), Akankha (2021), Independence Mahanayak Sheikh Mujib (2022), Poezi Haorpar (2021), Oferta Poezi (2022), Libri Unik i Poemave: Kalpataru ( 2023). Për më tepër, shumë nga shkrimet e tij janë botuar në revista të shumta letrare dhe në internet brenda dhe jashtë vendit. Rumen është shumë aktiv duke shkruar në media të ndryshme të fizike dhe elektronike. Ai është mjaft i njohur si poet dhe kritik letrar në rajonin ku aktualisht jeton.

KJO ËSHTË JETA!

Kjo është jeta
midis lindjes dhe vdekjes, 
duke u përkundur në pamjen e shpresës
dhe të dëshpërimit, 
gjysmë i përgjumur, gjysmë zgjuar!  
Si një lumë që rrjedh
thyhet shtrati, rindërtohet dhe vazhdon.
Kjo është jeta!
Me rrahjet e zemrës, 
ka kaos, rezistencë gjithashtu
ka kaq shumë probleme. 
Ka sëmundje, ka dhimbje, 
ka derte dhe vuajtje.
Ka lehtësim!
Ka respekt, krenari dhe përzemërsi, 
ka frikë dhe turp
kjo është jeta!
Ka dashuri, shumë dashuri, 
aty është lumturia e bashkimit, 
ka fëmijëri dhe rini,
aty është pranvera e adoleshencës, 
ekziston edhe sëmundja e pleqërisë!
Aty është djegia e dhimbjes, 
ka kaq shumë mundime që përvëlojnë.
Ka edhe pak heshtje
në konfront të të gjithave këto.
Kjo është jeta!
Njëri ose tjetri në rrezik mund të jetë
ke nevojë për ndihmën që do ta kesh!  
E kush i ngarkuar nga pesha është
Barra e tij do të hiqet
sepse i aftë do të jetë.
Kjo është jeta!
Personave, njerëzve
Nëse këtë mesazh do të ndiqni
e bekuar do t’ju bëhet jeta.
E megjithatë midis lindjes dhe vdekjes
nga njëri vend në tjetrin, 
Ka një prishje në çdo mënyrë
Kjo është jeta!

Md. Sadikur Rahman Rumen è nato il 22 giugno 1977 nel villaggio di Jamalpur, nella regione di Jagannathpur, nel distretto di Sunamganj (Bangladesh). Lui è un poeta, scrittore, saggista critico letterario, giornalista e Caporedattore della rivista “PEN CRAFT” a Bangladesh. Lui ha pubblicato preso: Drishti-Year 2000, rivista mensile Muktadhara (2020). È presente anche nella rivista letteraria trimestrale Alokit Daorai. Le sue poesie sono state pubblicate nel libro commemorativo “Dhvani” della Conferenza Internazionale dei Poeti (2013), nel 15° volume (2023) di Wordsmith Editorial International Magazine e in Multi Art 8-9 volumi pubblicati dall’Argentina, con poesie e biografie di 50 poeti provenienti da diversi paesi del mondo. È anche co-editore di Biomemo Swadesh Mukh, (2021). È inoltre presente nella Rivista della Letteratura, Darpan (2020) e Shabdachasha, (2023). Oltre ciò un suo articolo di ricerca biografica è stato pubblicato sul Research Literary Journal “Laur”. Tante sue poesie con altri autori sono state pubblicate su: Jagran (2017), Akankha (2021), Independence Mahanayak Sheikh Mujib (2022), Poesie di Haorpar (2021), Offerta di poesie (2022), Libro unico di poesie: Kalpataru (2023). Inoltre, molti dei suoi scritti sono stati pubblicati in numerosi periodici letterari e online in patria e all’estero. Rumen è molto attivo scrivendo su vari media cartacei ed elettronici. E a livello regionale è piuttosto popolare come poeta e critico letterario.

QUESTA È LA VITA!

Questa è la vita
tra la nascita e la morte, 
oscillando nell’altalena della speranza
e della disperazione, 
mezzo assonnato, mezzo sveglio!  
Come un fiume che scorre
il lato si rompe, si ricostruisce e prosegue
Questa è la vita!
Con il suo battito, 
c’è caos, resistenza anche
ci sono tanti problemi. 
c’è la malattia, c’è il dolore, 
c’è la pena e la sofferenza.
C’è sollievo!
c’è rispetto, orgoglio e affetto, 
c’è timore e vergogna
Questa è la vita!
C’è amore, tanto amore, 
c’è la felicità dell’unione, 
c’è l’infanzia e la giovinezza,
c’è la primavera dell’adolescenza, 
c’è la malattia della vecchiaia!
C’è il bruciore del dolore, 
c’è così tanto tormento che arde.
C’è anche un po’ di silenzio
in conforto a tutto ciò.
Questa è la vita!
O uno o l’altro in pericolo fosse
bisogno di aiuto avrai!  
Chi da un peso carico lo è
il suo fardello sollevato sarà,
poiché capace sarebbe.
Questa è la vita!
Alle persone, alla gente, 
se questo messaggio seguite,
benedetta vi sarà la vita.
Eppure tra la nascita e la morte
da un luogo all’altro, 
c’è una rottura in ogni modo
Questa è la vita!

Përgatiti dhe përktheu Angela Kosta Akademike, shkrimtare, poete, eseiste, kritike letrare, redaktore, promovuese, gazetare

Preparato e tradotto in italiano da Angela Kosta Accademica scrittrice, poetessa, saggista, critica letteraria, redattrice, traduttrice, giornalista