Nga Angela Kosta – Sabrina Caino, Marco Nereo Rotelli dhe 150 poetë kundër dhunës ndaj grave


Sabrina Canio është poete dhe bashkëdrejtuese e Piccolo Museo della Poesia – Museut të Vogël të Poezisë, Chiesa di San Cristoforo në Piacenza të Italisë. Libri RESPECT i botuar nga Shtëpia Botuese EFFIGI lindi nga bashkëpunimi i saj mbi projektin me artistin Marco Nereo Rotelli. Sabrina De Caino është kujdesur për përzgjedhjen e teksteve dhe në disa raste, edhe me përkthimin e poezive të kësaj antologjie.

Ky vëllim kombinon artin viziv të Marco Nereo Rotellit me artin letrar të shumë autorëve ndërkombëtarë të mbledhur së bashku në këtë koleksion poezish kundër dhunës, kundër luftës, vargje të pëshpëritura apo thirrje për të kërkuar respekt, për të afirmuar të drejtat e injoruara, për të protestuar kundër diskriminimit dhe kundër paradokseve. Projekti i ekspozuar RESPECT i Rotellit, i cili përmbledh një video-vepër, një instalim i lehtë dhe një veprim performues, është një ftesë për të gjitha gratë për të kapërcyer vartësinë e heshtjes të imponuar nga një shoqëri patriarkale dhe gjinie. Një ftesë kjo, për të folur hapur dhe për të dëgjuar zërin, jehonën kundër dhunës, e para së gjithash asaj verbale. Ky projekt synon gjithashtu të mbështesë restaurimin e Cascina Ri-Nascita, mbështetur fuqishëm nga dy qendra kundër dhunës: SVS Donna Aiuta Donna (SVS DAD) dhe Shtëpia e Pritjes së Grave të Keqtrajtuara të Milanos (CADMI), e cila përbën një hap drejt realizimit të një të ardhmeje të autonomisë ekonomike dhe të strehimit për gratë që dalin nga një situatë e dhunës në familje.

Libri mund të blihet nga katalogu i Shtëpisë Botuese effi.gi

https://www.cpadver-effigi.com/blog/respect-marco-nereo-rotelli/

Jam vërtetë e lumtur që jam përzgjedhur midis 150 poeteve në këtë antologji me poezinë time kushtuar kundër dhunës ndaj grave.
(Me mirënjohje të thellë Angela Kosta)

DA ANGELA KOSTA – SABRINA DE CAINO, MARCO NEREO ROTELLI E 150 POETESSE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Sabrina De Canio è poetessa e condirettrice del Piccolo Museo della Poesia Chiesa di San Cristoforo di Piacenza. Il libro RESPECT pubblicato dalla Casa Editrice EFFIGI è nato dalla sua collaborazione al progetto con l’artista Marco Nereo Rotelli. Sabrina De Caino ha curato la selezione dei testi e in diversi casi, la traduzione delle poesie di questa antologia.

Il presente volume combina l’arte visiva di Marco Nereo Rotelli con quella letteraria di tante autrici internazionali riunite in questa raccolta di poesie contro la violenza, contro la guerra, versi sussurrati o gridate per pretendere rispetto, per affermare diritti ignorati, per protestare contro le discriminazioni e contro il patriarcato. Il progetto espositivo RESPECT di Rotelli, che raccoglie un lavoro video, un’installazione luminosa e un’azione performativa, è un invito a tutte le donne a superare la subordinazione del silenzio imposto da una società patriarcale e sessista. Un invito a parlare e a far emergere la propria voce contro la violenza, in prima istanza quella verbale. Questo progetto ha anche l’obiettivo di sostenere il restauro della Cascina Ri-Nascita, fortemente voluto da due centri antiviolenza, SVS Donna Aiuta Donna (SVS DAD) e Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano (CADMI), che rappresenta un passo verso la realizzazione di un futuro di autonomia economica e abitativa per le donne in uscita da una situazione di violenza domestica.

Il libro si può acquistare dal catalogo della casa editrice effi.gi

https://www.cpadver-effigi.com/blog/respect-marco-nereo-rotelli/

Sono veramente contenta ad essere stata scelta tra le 150 poetesse in questa antologia con la mia poesia dedicata contro la violenza alle donne. (Con profonda gratitudine Angela Kosta)

Pregatiti dhe përktheu Angela Kosta Akademike, gazetare shkrimtare, poete, eseiste, kritike letrare, redaktore, promovuese

Preparato e tradotto in albanese Angela Kosta Accademica, giornalista, poetessa, saggista, critica letteraria, redattrice, traduttrice