Angela Kosta traduce i versi del poeta kosovaro Lumni Nimani


Angela Kosta traduce i versi del poeta kosovaro Lumni Nimani
Nei versi commoventi del poeta kosovaro, che toccano le corde dell’anima, traspare l’enorme sofferenza perenne per la perdita precoce del figlio. Nulla quieta la sua anima e il cuore. Lumni evoca Dio senza rancore condividendo ciò che a lui è molto caro, colui che lo fece volare dalla felicità per la nascita, ora quasi inerme dal dolore. “Dio ti amò di più”, verseggia l’autore – padre, incredulo, stupefatto e impotente dinnanzi a all’angelo che regalò per cinque mesi ma portò inaspettatamente quella meravigliosa creatura con gli occhi azzurri come nessun’altro bambino al mondo… Il dolore di un padre di fronte alla perdita di un figlio è universale, e pari all’amore  per cui non conosce confini…

Lumni Nimani è nato il 27 luglio nel ’64 a Revuçë Besiana nella provincia di Llapi, (Kosovo). Ha frequentato la scuola elementare a Kërpimeh, mentre le superiori (ramo di recitazione), a Besinë). Gli studi universitari gli concluse presso la Facoltà di Filologia – Letteratura e Lingua Albanese di Pristina. Terminati gli studi, Lumni viene nominato insegnante di lingua albanese presso la Scuola Elementare “Esat Mekuli” di Gegaj e presso la Scuola Primaria “Azem Bejta” di Kërpimeh, dove lavorò per più di cinque anni.
Fin dalla giovinezza, Lumni fu noto per la sua passione per le arti in generale ed in particolare per il canto e la poesia perciò da giovane divenne membro dell’Associazione Culturale – Artistica “Vëllazëria – Fraternità” di Revuci e durante i suoi studi fu anche membro dell’Associazione Culturale – Artistica “Bajram Curri” di Pristina. Dal 1994, Lumni vive e lavora a Straubing, in Germania, dove aprì la scuola in lingua albanese per studenti albanesi, nella città di Landsut e Straubing e per diversi anni ha tenuto corsi come maestro di insegnamento della lingua albanese in queste due città.
Lumni è membro della Lega dei Scrittori Albanesi in Migracione. Tutt’ora lavora come insegnante con gli studenti della città in cui vive.
Lumni Nimani è membro del Consiglio Degli Stranieri di Straubing per gli immigrati, nonché delegato del Consiglio Generale di questa Associazione con sede a Norimberga. La sua attività, sempre in funzione dell’affermazione dei valori culturali nazionali in Germania, è testimoniata anche da numerose organizzazioni e impegni oltre che con la comunità albanese perciò fu presente anche con interviste e apparizioni sui media locali e tedeschi, sia in forma scritta nonché elettronica.
Lumni Nimani ha pubblicato la raccolta di poesie:
“Mall Dashuri Larg Arbērie – Nostalgia e Amore Lontano da Arbërie, e ha pronti altri due volumi di poesie da pubblicare. Lumni è anche co – autore dell’Album Poetico” del Club Letterario “Martin Camaj” di Monaco di Baviera, di cui è anche vicepresidente.

GERMOGLIO CHE APPASSÌ SENZA FIORIRE BENE

Il primo fiore che fiorì nel mio cuore
La più bella in quella benedetta estate
Volavo, rigogliavo pieno di gioia.
Quando per la prima volta papà diventai.

Furono contenti persino gli uccelli dei monti
In aprile, quando tutta la natura resuscita
C’è gioia più grande oltre la nascita di un figlio?
La mia anima sorrideva, il mio viso brillava.

Era come la luce del sole il bravo ragazzo
I suoi occhi più azzurri del mare
Come solo il Signore seppe regalare
Con i capelli biondi, candido
Nessun’altro come lui c’era.

L’ho amato così tanto, con tutto il mio essere
Da giovane ragazzo che fui senza malizia
Mi sembrava che tutto il mio mondo fosse mio
Ma Dio lo amò di più …
Ah, che invidiosi!

Senza avere nemmeno cinque mesi
Un angelo all’improvviso Bernardo mi prese
Lasciandomi piangere e soffrire perennemente
Il cuore fuori dal petto mi uscì!

Questo mondo
Spietato è per qualcuno
I fiori del cuore ti prende la dannata morte
E dal dolore quanto una montagna,
Nessuno muore!
In paradiso ci incontrassimo
Nel mondo degli eterni!

ANGELA KOSTA PËRKTHEN NË ITALISHT VARGJET E POETIT LUMNI NIMANI

Në vargjet prekëse të poetit kosovar, të cilat prekin fijett e shpirtit, shfaqet dhimbja e madhe dhe e përjetshme për humbjen e parakohshme të djalit të tij. Asgjë dhe askush nuk e qetëson shpirtin dhe zemrën e tij. Lumni evokon Zotin pa mëri, duke ndarë gjënë më të shtrenjtë dhe të dashur për të, fëmijën që e bëri të fluturonte nga lumturia për lindjen, tashmë i plogët për përballimin e kësaj përvuajtjeje. “Zoti të deshi më shumë”, thotë autori – baba, i habitur dhe i pafuqishëm para engjëllit që ia dhuroi për pesë muaj, por papritur ai mori atë krijesë të mrekullueshme me sytë blu si asnjë fëmijë tjetër në botë… Pikëllimi i babait përballë humbjes së një fëmije është universal, i barabartë me dashurinë e cila nuk njeh kufij…

Lumni Nimani ka lindur më  27 korrik ’64 në Revuçë Besianë krahina e Llapit, (Kosovë). Shkollën fillore e kreu në Kërpimeh, ndërsa të mesmen, (dega e aktrimit në Besianë). Studimet universitare i përfundoi në Fakultetin Filologjik – Dega e Letërsisë dhe Gjuhës shqipe në Prishtinë. Pas përfundimit të studimeve, Lumniu emërohet mësimdhënës i lëndës së Gjuhës shqipe në Shkollën Fillore “Esat Mekuli” në Gegaj përkatësisht në Shkollën Fillore “Azem Bejta” në Kërpimeh, shkolla këto, ku punoi më se pesë vjet.
Që nga mosha rinore, Lumniu shquhej për pasionin që kishte për artet në përgjithësi,  e posaçërisht për këngën dhe poezinë kishte dashuri të madhe, prandaj si i ri, u bë anëtar i Shoqatës kulturo – artistike ” Vëllazëria” të Revuçit dhe gjatë studimeve ishte anëtar edhe i Shoqatës kulturo – artistike “Bajram Curri” të Prishtinës. Nga viti 1994 Lumni jeton dhe vepron në Straubing të Gjermanisë, ku pati hapur shkollën në gjuhën shqipe për nxënësit shqiptarë, në qytetin e Landshutit dhe të Straubingut e për disa vite mbajti mësimin si arsimtar i mësimit plotësues në gjuhën shqipe në këto dy qytete.
Lumni është anëtar i Lidhjes së Krijuesve shqiptarë në Mërgatë. Ai punon si pedagog me nxënësit në qytetin ku jeton.
Lumni Nimani është anëtar i Këshillit të të huajve për Migracion të Straubingut, si dhe delegat i Këshillit të përgjithshëm të kësaj Shoqate me seli në Nyrnberg. Aktivitetin i tij, gjithmonë në funksion të afirmimit të vlerave kulturore kombëtare në Gjermani, e dëshmojnë edhe organizimet dhe angazhimet e shumta si me komunitetin shqiptar; po ashtu edhe me atë vendas gjerman, ndaj ishte i pranishëm edhe me intervista dhe paraqitjet e shumta në mediat vendore dhe në ato gjermane; si në ato të shkruara po ashtu dhe në ato  elektronike.

Lumni Nimani ka botuar përmbledhjen me poezi:
“Mall dhe Dashuri Larg Arbërie, si dhe ka të gatshme për botim edhe dy vëllime të tjera me poezi. Ai dhe është bashkautor në: “Albumi Poetik” të Klubit letrar “Martin Camaj” të Mynihut, ku është edhe nënkryetar i këtij klubit letrar.

FILIZ QË U THA PA ÇELUR MIRË

Lulja e parë që çeli në zemrën time.
Më e bukura në atë të bekuarin behar.
Flatëroja, harlisesha i mbushur gëzime.
Kur qesh bërë baba për herë të parë .

U gëzuan madje edhe zogjtë e malit.
Në prillin kur ringjallet e tërë natyra.
A ka ma gëzim se sa lindja e djalit…?!
Më qeshte shpirti, më shkëlqente fytyra.

Ishte si drita e diellit i miri djalë
Sytë e tij të bukur më kaltër se deti
Veç Zoti i madh siç diti ta falë.
Flokëbjond i bardhë shok s’i gjendej ngjeti.

E deshta shumë me tërë qenien time.
Si çun i ri që isha pa djallëzi fare.
Më dukej se qe bërë e tërë bota ime…
Por Perëndia e deshti më shumë ah ç’ziliçare!

Pa i mbushur ende plot pesë muaj.
Një engjëll papritmas Bernardin ma mori!
Duke më lënë përjetë të qaj e të vuaj.
Zemrën nga kraharori seç ma nxorri.

Kjo botë për dikë e pamëshirë qenka!
T’i merr lulet e zemrës mortja e mallkuar.
Nga dhimbja sa bjeshka askush s’po vdiska!
N’parajsë u takofshim në botën e amshuar!

Preparato e tradotto in italiano da Angela Kosta Accademica, giornalista, poetessa, saggista, critica letteraria, redattrice, traduttrice