Germain Droogenbroodt, poezi në tre gjuhë – nga Irma Kurti


DËSHMITARË TË NJË KOHE

Ashtu si shiu
fshin gjurmët e shkuara,
zhduket nga një problem teknik
ose vendim i fuqive më të larta
gjithçka që dikur ia besuam
një diskete, kompjuteri, videoje apo disku.

Ç’do të mbetet nga ne, vetëm e zverdhur
ajo që dikur ishte shkruar në letër
me makinë shkrimi ose stilolaps—
dhe nga ata që vijnë pas nesh,
asgjë fare?
Germain Droogenbroodt

nga: “Rruga e qenies”
Arizona Publishing, SHBA, 2023

Përktheu: IRMA KURTI

Piktura “Rrugë dhe gjurmë”
STEFANIE ROGGE, Gjermani

TESTIMONI DI UN TEMPO

Proprio come la pioggia
cancella le tracce passate,
allo stesso modo un problema tecnico
o la decisione di qualcuno che conta
cancellano ciò che un tempo abbiamo affidato
a floppy, computer, VHS o CD.

Che cosa rimarrà di noi, ormai ingiallito,
che un tempo fu scritto su carta
con la macchina da scrivere o con la penna –
e di quelli che verranno dopo di noi,
niente di niente?

Germain Droogenbroodt

Traduzione a cura di Irma Kurti e Luca Benassi

Dalla raccolta di poesie “il cammino dell’essere”

Arizona Publishing, Stati Uniti, 2023

La pittura “Strade e tracce”
STEFANIE ROGGE, Germania

WITNESSES OF A TIME

Just as the rain
erases traces left behind,
disappears by a technical problem
or decision of higher powers
what we once entrusted
to floppy, computer, VHS or CD.

What will soon remain of us, only yellowed
that once was written on paper
by typewriter or pen—
and of those who come after us,
nothing at all?
Germain Droogenbroodt

Translation by the author and Stanley Barkan
from: “The Road of Being”
Arizona Publishing, USA, 2023

“Roads and Traces”
STEFANIE ROGGE, Germany