Heshtja-Robert Shkurti


Këtë poezi shkëputur nga vëllimi poetik “Ajër shprese”, po e sjell edhe në gjuhën italiane.Questa poesia trato dal libro di poesie “Aria di speranza”, la pubblico anche in italiano.

HESHTJA

kishë mbahet heshtje e thellë,

në emër të shenjtorëve të heshtur.

Heshtja mbizotëron edhe në varreza.

Vetëm pëshpërimat e të vdekurve dëgjohen

kur shpirtrat e tyre flasin

me njëri-tjetrin në heshtje.

Asnjëherë nuk e kam kuptuar

qëndrimin në varrezat e heshtura.

Respektojmë të vdekurit me heshtjen tonë,

apo kemi frikë nga heshtja e tyre?

Nuk e di! Mund të jenë të dyja.

Edhe në teatër mbahet heshtje.

Me heshtjen respektohet roli i aktorëve,

ku drama e luajtur prej tyre

na bën të heshtim në heshtje.

Heshtja futet edhe në një trup të gjallë,

që lëviz mes njerëzve në heshtje

dhe e bën qenien të heshtë.

Po, po! E bën të heshtë.

Ka edhe heshtje të zgjuar.

Nuk flet, por dëgjon në heshtje

zhurmën e shurdhët të zhurmëmëdhenjve.

Heshtja është kishë, varrezë, teatër, anemi,

pa shpirt, por është edhe femër.

Ka femra të heshtura,

që heshtin gjithë jetën

në heshtje me heshtjen e tyre

dhe në heshtje të presin,

dhe në heshtje largohen.

Heshtja është e madhërishme!

Është flori!

IL SILENZIO

In chiesa c’è un profondo silenzio,

nel nome dei santi silenziosi.

Il silenzio regna anche nel cimitero.

Si sentono solo i sussurri dei morti

quando i loro spiriti parlano

tra loro in silenzio.

Non l’ho mai capito

Il comportamento nel cimitero silenzioso.

Rispettiamo i morti con il nostro silenzio,

o abbiamo paura del loro silenzio?

Non so! Può essere entrambe le cose.

Anche a teatro c’è silenzio.

Il silenzio rispetta il ruolo degli attori,

dove il dramma interpretato da loro

ci fa tacere.

Il silenzio entra anche in un corpo vivente,

che si muove tra la gente in silenzio

e fa tacere l’essere.

Si si! Lo fa tacere.

C’è anche un silenzio intelligente.

Non parla, ma ascolta in silenzio

il rumore assordante dei rumorosi.

Il silenzio è chiesa, cimitero, teatro, anemia,

senz’anima, ma anche femminile.

Ci sono donne silenziose,

che tacciono per tutta la vita

in silenzio con il loro silenzio

e in silenzio aspettano,

e in silenzio scappano.

Il silenzio è maestoso!

È oro!